SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaškrtnutím políčka s textom: „Súhlasím s použitím osobných údajov na marketingové účely“  zákazník / klient / odberateľ dáva spoločnosti AVsystems, s.r.o., so sídlom: Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 44 155 778, zapísanému: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 52285/B, so štatutárnym orgánom: Ing. Ján Kavoň, konateľ a kontaktným údajom: info@avsystems.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „dodávateľ“) svoj vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas na to, aby v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa a aby tieto osobné údaje boli zaradené do databáz dodávateľa, a to na účely poskytovania služieb, na účely distribúcie a doručovania periodík a na marketingové účely (informovanie o ponukách služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie, o akciách, o produktoch alebo službách dodávateľa alebo jeho obchodných partnerov a pod.). Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu 5 rokov. Dodávateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.

Prevádzkovateľ týmto súčasne informuje dotknutú osobu, že na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa má právo:

 1. žiadať o prístup k svojim osobným údajom podľa ust. § 21 Zákona o ochrane osobných údajov,
 2. kedykoľvek svoj súhlas odvolať
 3. na opravu osobných údajov podľa ust. § 22 Zákona o ochrane osobných údajov,
 4. na výmaz osobných údajov podľa ust. § 23 Zákona o ochrane osobných údajov,
 5. na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa ust. § 24 Zákona o ochrane osobných údajov,
 6. na presnosť osobných údajov podľa ust. § 26 Zákona o ochrane osobných údajov,
 7. namietať spracúvanie osobných údajov podľa ust. § 27 Zákona o ochrane osobných údajov,
 8. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR podľa ust. § 100 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA:

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je AVsystems s.r.o., IČO: 44155778 so sídlom Račianksa 66, 831 02 Bratislava. (ďalej len: „správca“).
   
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  adresa: Račianska 66, 831 02 Bratislava
  email: info@infokiosk.sk
  telefón: +421 905 222 787
   
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.
   
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.
 3. Zo strany správcu neprichádza / prichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV:

 1. Správca uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU):

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
  • zaisťujúce marketingové služby
 2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb.

VI. VAŠE PRÁVA:

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANEOVENIA:

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.